Jul
21
2016

รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยกล่าวไว้ในเวทีสื่อสารสาธารณะฯ ว่า การสำรวจข้อมูลประชากรและ สุขภาพคนไร้บ้านกับการต่อยอดเชิงปฏิบัติการและนโยบาย พบว่า สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม และผลจากการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ปัญหาความไม่มั่นคงของ มนุษย์เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากร ซึ่งการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน ไม่ใช่การสนับสนุนด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ และปัจจัยอื่นๆ ในการแก้ปัญหา ดังนั้นข้อมูลจากการสำรวจจึงมีความสำคัญที่สามารถนำไปสู่การต่อยอดทั้งในเชิงปฏิบัติการ และขับเคลื่อนเป็นนโยบาย เพื่อที่จะให้ คนไร้บ้านสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการประกอบสัมมาอาชีพ และดำเนินชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีได้



Read More